SPECIALS

Koryuuha

→ ↙ ↓ ↘ + A

Denkoshakuhi no Jutsu

↓ ↙ ← + A

Bakuretsuhakkei

← ↙ ↓ ↘ → + A

 

GAN GAN

Koppamijin no Jutsu

→ ↘ ↓ ↙  ← + ABC

Bannière bouton