SPECIALS

Do Konjou Geta Rush

← ↙ ↓ ↘ → + A

Flying Cross Chop

B+C

Do Konjou Kick

↓ ↘ → + B

 

GAN GAN

Osaka Meibutsu Usushi Okuzushi

→ ↗ ↑ ↖ ← ↙ ↓ + A

Bannière bouton