SPECIALS

Shinku Midan Keri

→ ↙ ↓ ↘  + B

Joe's Special

 ← ↙ ↓↘ →  + A

Kattobi Hyaretsu Kyaku

↓ ↙ ← + B

 

GAN GAN

Yujou no Gattai Nekketsu Punch

↑ ↖ ← → + A

Bannière bouton