SPECIALS

Bossatsusou

↓ ↙ ←  + A

Seirouga

 ↓ ↙ ← + B

KoshuuKyaku

 → ↙↓ ↘ + B

 

GAN GAN

Kyouyousou

↘ ↗ ↘ ↗ + A

Bannière bouton