Ryueijin

↓ ↘ → + A

 

Mougo Ryusatsujin

→ ← ↙ ↓ ↘ → + C


Shinobi Kakure

→ ↓ ↘ + B

 

Shinkuu Zankubi Toh

↓ ↙ ← + A

Tohshin Shoh

↓ + C

Tengeki Satsu

→ +C

→→A, ←A, A, Shinkuu Zankubi Toh

- ←A, ←A, Ryueijin

←A, ←A, →A, A, B, B

- C, A, Shinkuu Zankubi Toh

- C, →A, A, C 

Bannière bouton