Kou Ryuuga

← (2sec) → + A

 

Senkyu Tai

↓(2sec) ↑+ B/D

Houshin Renha

← (2sec) →   + A/C

 

Shinkyoku Renbu

← (2sec) →   + B/D

 

Renkyuu Tai

↙(2sec)↗  ↗ + B/D (tap button to add damage)

Shoulder Toss

← ou → +C

- standing A(x3), standing B, standing A+C

- standing B+D, crouching A, Senkyu Tai

- croushing A(x3), Houshin Renha

- (hit opp. in air) jumping C, (juggle) jumping D (multiple hits), Shinkyoku Renbu

(hit opp. in air) jumping D (multiple hits), (juggle) standing C, Houshin Renha

- jumping D (multiple hits), standing D, standing C+D, standing D, standing C+D, crouching D, Renkyuu Tai

- jumping D (multiple hits), standing A(x6), crouching B, Kou Ryuuga, Renkyuu Tai

Bannière bouton