Hiryu Spikes

↓ ↘ → + A

 

Hiryu Bomb

↓ ↘ → + C

 

Henzuki Zan

→ ↓ ↘  + A/C

 

Yashagami

↓ ↙ ← + A/C

Musou Shinra

↓ ↘ → ↓ ↘ → + A/C

 

Musou Tenha

↓ ↙ ↓ ↙ ← + A/C

 

Senkou Enzatsujin

↓ ↘ → ↓ ↘ → + B/D

Shoulder Toss

← ou → +C


Air Throw

during jump, ← ou → +C/D

- Henzuki Zan, (juggle) Musou Shinra

- standing C, Henzuki Zan, Musou Tenha

- standing A, standing B, standing C, Musou Tenha

- jumping D, standing A, standing B, standing C, Musou Shinra

- jumping D, crouching B(x5), standing B(x2), Henzuki Zan, (juggle) Musou Shinra (repeat Musou Shinra)

- (opp. cornered) jumping D, crouching B(x5), standing B(x2), Senkou Enzatsujin

Bannière bouton