GEESE HOWARD

Reppu Ken

↓ ↘ → + A


Double Reppu Ken

↓ ↘ → + C


Shippu Ken

during jump, ↓ ↙ ← + A / C


Atemi Nage

← ↙ ↓ ↘ → + B / D

Raising Storm

↙ → ↘ ↓ ↙ ← ↘ + BC

Katate Nage

→ + C


Shinkuu Nage

↘ + C


Kosatsu Sho

→ + D

- flying hk + ducking hp + Reppuken

- flying lp + ducking lp + ducking hp

- flying hk + standing hp + Reppuken

- flying hk + ducking hp

- flying hk + lp + lp + lp + lp

- flying hk + standing hk

Bannière bouton