MAI SHIRANUI

Musasabi no Mai

(2sec) ↑ + A / C


Ka Cho Sen

↓ ↘ → + A / C


Ryu En Bu

↓ ↙ ← + A / C


Hissatsu Shinobibatchi

← ↙ ↓ ↘ → + D

Cho Hissatsu Shinobibatchi

→ ↙ → + BC

Jumping Izuna Otoshi

→ + C


Yumezakura

during jump,↓ + D

- flying hk + lp + Ryu en bu

- flying hk + lk + Ryu en bu

- flying hk + lp + Ka cho sen

- flying hk + lk + Ka cho sen

- lp + Cho Hissatsu Shinobibatchi

- flying hk + Cho Hissatsu Shinobibatchi

Bannière bouton