GRANT

Kyou Shou Jin

→ ↓ ↘  + A / C


Messhou Hisetsu

during jump, ↓+ B / D


 Kokuen Ryuu

↓ ↙ ← + A / C

 

 

Gou Retsu Shou

→ ← →  + A / C


Gou Dangai

↓ ↘  → + B / D

S-POWER DESPERATION MOVES

Majin Haten Dan

↓ ↘ → ↓ ↘ → + A


Majin Hengetsu Rin

↓ ↘ → ↓ ↘ → + B

 

P-POWER DESPERATION MOVES

Majin Haten Dan

↓ ↘ → ↓ ↘ → + C


Majin Hengetsu Rin

↓ ↘ → ↓ ↘ → + D 

Ankoku Otoshi

← ou → + C

- jumping C, -> C, Kyou Shou Jin, Messhou Hisetsu

jumping C, -> C, Kokuen Ryuu

jumping C, -> C, Gou Dangai

jumping C, -> C, Majin Haten Dan

jumping C, -> C, Gou Dangai, Majin Hengetsu Rin

jumping C, -> C, Gou Dangai, Kyou Shou Jin, Messhou Hisetsu

jumping C, A, Majin Haten Dan/Majin Hengetsu Rin

jumping C, C, Deadly Rave, Finish

- Gou Retsu Shou, Majin Haten Dan

- Gou Retsu Shou, Gou Dangai, Majin Haten Dan

Gou Retsu Shou, Kyou Shou Jin, Messhou Hisetsu

Bannière bouton