HOTARU FUTABA

Hakki Shou

↓ ↘ → + A / C


 Sou Shou Shin

↓ ↙ ← + A / C


Ten Shin Shou

→ ↓ ↘  + B / D


Kobi Kyaku

↓ ↙ ← + B / D


Ren Geki Shou

during jump,↓ ↙ ← + B / D


Shin Jou Tai

← ↙ ↓ ↘ → + D

S-POWER DESPERATION MOVES

Sou Shou Ten Ren Ge

↓ ↘ → ↓ ↘ → + A


Ten Shou Ran Ki

↓ ↘ → ↓ ↘ → + B

 

P-POWER DESPERATION MOVES

Sou Shou Ten Ren Ge

↓ ↘ → ↓ ↘ → + C


Ten Shou Ran Ki

↓ ↘ → ↓ ↘ → + D

Ten Rankuto

← ou → + C

 

Hantentou

during jump, ←,  ou → + C 

- jumping D, D (Cancel ->AC), A, Kobi Kyaku (light), Brake (AB), Ren Geki Shou (light), Ten Shou Ran Ki

jumping D, C, Kobi Kyaku (strong), Brake (AC), Ten Shou Ran Ki

jumping D, C, Kobi Kyaku (strong), Brake (AC), Hakki Shou (strong)

jumping D, C, C+D (TOP)

jumping D, C, Kobi Kyaku (strong), Brake (AC), Ten Shin Shou (light), Ten Shou Ran Ki

jumping D, C, Kobi Kyaku (strong), Brake (AC),, C+D (TOP)

jumping D, C, Sou Shou Ten Ren Ge

jumping D, C, Ten Shou Ran Ki

- jumping D, crouched B, Kobi Kyaku, Brake, Ten Shou Ran Ki

jumping C, B, Kobi Kyaku

jumping D, Ren Geki Shou, Ten Shin Shou (strong)

- jumping D, Ren Geki Shou, Ten Shou Ran Ki

- (corner) crouched A+B, Kobi Kyaku, C+D (TOP)

Bannière bouton