POINT FAIBLE : GENOUX

Zessho Ho

↓ ↘ → + A / B

-Choshin Ko

→ → + A

--Tetsuzan Ko

→ → + B


Super Zessho Ho

↓ ↘ → ← + A / B

-Chosin Ko

→ → + A

--Tetsuzan Ko

→ → + B


Senkyutai

↓ ↘ → + C / D

Moko Kuha Zan

← →  + AB

Fireman's Carry

← ou → +B

- crouching A (x2), crouching B, Zessho Ho, Tetsuzan Ko

crouching B (x2), crouching B, Zessho Ho, Chosin Ko

- B (close), Moko Kuha Zan, Super Zessho Ho (strong), Tetsuzan Ko

- (Opponent cornered) B, Moko Kuha Zan, ->, crouching B, Zessho Ho (strong), Testuzan Ko

(Opponent cornered) Moko Kuha Zan (x2), Super Zessho Ho, Chosin Ko

Bannière bouton