POINT FAIBLE : BANDEAU DE FRONT

Tiger Bazooka

↓ ↘ → + A / B


Koryu Sai

 ↙ ↓  + A / B


Renzoku Geri

↓ ↘ → + C / D (can be linked 4 times)

Gottsui Tiger Bazooka

↓ ↘ → + ABCD

 

Shoten Sai

(corps à corps), ← ↙ ↓  + ABCD

Neckringer Slam

← ou → +B

 

Shuffle Kick

← ou → +D

- D (1hit), Renzoku Geri (x3), crouching C, B, Renzoku Geri (x3), crouching C, B, Koryu Sai

- Gottsui Tiger Bazooka, D (1hit), Renzoku Geri (x3), A, Koryu Sai, Renzoku Geri (x3), crouching C, Koryu Sai

- jumping C, Renzoku Geri (x3), D (1hit), Renzoku Geri (x3), crouching A, close B, Renzoku Geri (x3), crouching C, Koryu Sai

- crouching A, close B, Shoten Sai

- Tiger Bazooka, D (1hit), Renzoku Geri (x3), crouching B, B, Renzoku Geri (x3), crouching C, Koryu Sai

- crouching D, Tiger Bazooka, jumping B, Renzoku Geri (x3), D (1hit), Renzoku Geri (x3), crouching B, close B, Renzoku Geri (x3), crouching C, Koryu Sai

- (opponent cornered) Gottsui Tiger Bazooka, ->, C (x3), crouching B, Shoten Sai

- jumping D, Renzoku Geri (x3), D (1hit), Renzoku Geri (x3), crouching B, D (1hit), Renzoku Geri (x3), crouching B, D (1hit), Renzoku Geri (x3), Shoten Sai

Bannière bouton