CHIN GENTSAI

Hyoutan Geki

↓ ↙ ←  + A / C


Ryuu Rin Hou Rai

→ ↓ ↘ + A / C


Kaiten Teki Kuu Totsu Ken

 ↙ ↓ ↘ → + B / D

Gou Ran Enpou

↓ ↘ → ↓ ↘ → + C

Force Drinking

← ou → + C

 

Kung Fu Thow

← ou → + D

- Flying C + standing C + Hyoutan Geki

- Flying C + flying C (before hitting the ground) + flying C (x2)

- Flying D (accross) + ducking B + standing A (x2) + standing B (x2) + standing A

- flying D + standing D (close) + Gou Ran Enpou

Bannière bouton