SIE KENSOU

Ryuu Ren Ga

← ↓ ↘ → + A / C


Chou Kyuu Dan

 ↓ ↙ ← + A / C


Ryuu Gaku Sai

→ ↓ ↘  + B / D

Shin Ryuu Tenbu Kyaku

↓ ↘  ←  + D

Energy Flow

← ou → + C

 

Planchette japonaise

← ou → + D

- Flying C + standing C + Ryuu Ren Ga

- Flying C + standing A + Ryuu Ren Ga

- Flying D (accross opponent) + standing B + Ryuu Gaku Sai

- Flying D (accross opponent) + standing B + Chou Kyuu Dan

Bannière bouton