TAKUMA SAKAZAKI

Ko Ho Ken

↓ ↘ → + A / C


Zan Retsu Ken

↓ ↙ ← + A/C


Hien Shippu Kyaku

↙ → + B / D

 

Shoran Kyaku

→ ↘ ↓ ↙ ← + B / D


Haoh Shokoh Ken

→ ← ↙ ↓ ↘ → + A / C 

Ryuko Ranbu

↙ ↓ ↘ →   + AC

Shoulder Throw

← ou → +C / D

- Flying C + ducking C + Hien Shippu Kyaku (D) + Ko Ho Ken

- Flying D + ducking D

- Flying D + ducking C + Hien Shippu Kyaku (D) +Zan Retsu Ken (C)

- Hien Shippu Kyaku + Ko Ho Ken

- Flying D + ducking C + Hien Shippu Kyaku + standing C

- (Opp. cornered) Flying D + standing C + (->) standing C (x3)

Bannière bouton