CHIN GENTSAI

Hyoutan Geki

↓ ↙ ←  + A / C

 

Suikan Kanou

↓ ↘ → + A / C

         Chouu Shurikou Gyo         Kaiten Teki Tsuken              

  + A / C                     ↓ ↘ → + B / D

 

Bogetsusui

↓ ↙ ←  + B / D

   Rouju Hanhou     Rigyo Hanhou     Kaiten Kuuto Tsuken

     ↑ + B                    ↑ + D                      ↓ ↘ → + B / D


Ryuu Rin Hou Rai

→ ↓ ↘ + A / C


Kaiten Teki Kuu Totsu Ken

 ↙ ↓ ↘ → + B / D

Gou Ran Enpou

↓ ↘ → ↓ ↘ → + A / C

Force Drinking

← ou → + C

 

Kung Fu Thow

← ou → + D

- Crossup D + ducking B + standing A (x2) + standing B (x2)

- flying C (2 hits), standing C, Hyoutan Geki

flying C (2 hits), standing C, Suikan Kanou, Kaiten Teki Tsuken

- standing D, Suikan Kanou, Chouu Shurikou Gyo

- (opp. cornered) flying C (2 hits), standing C, Hyoutan Geki (C)

- (opp. cornered) standing D (2 hits), Ryuu Rin Hou Rai (C)

- (opp. cornered) flying C (2 hits), standing C, Ryuu Rin Hou Rai (C)

- (MAX) flying C (2 hits), ducking C, Gou Ran Enpou

- (MAX) standing D (2 hits), Gou Ran Enpou

(MAX) Crossup C (2 hits), crossup C (2 hits), flying C (2 hits), Gou Ran Enpou

- (MAX) flying D + standing C (close) + Gou Ran Enpou

Bannière bouton