GEESE HOWARD

Reppu Ken

↓ ↘ → + A


Double Reppu Ken

↓ ↘ → + C

 

Hisho Nishirin Zan

→ ↓ ↘ + A / C

 

Jaenken

→ ↘ ↓ ↙ ← + A / C


Shippu Ken

during jump, ↓ ↙ ← + A / C


Joudan Atemi Nage (counter throw up)

← ↙ ↓ ↘ → + B


Chodan Atemi Nage (counter throw low)

← ↙ ↓ ↘ → + D

Raising Storm

↙ → ↘ ↓ ↙ ← ↘ + A / C

Katate Nage

→ + C


Shinkuu Nage

→ + D

- flying C (multi-hits), standing/ducking C, Reppuken

- flying C (multi-hits), standing/ducking C, Jaenken (A)

- flying C (multi-hits), standing D (1 hit), Double Reppuken

- flying C (multi-hits), standing D (1 hit), Hisho Nishirin Zan (C)

- Crossup B, standing D (1 hit), Hisho Nishirin Zan (C)

- only with Chang: Crossup C (3 hits), flying C (3 hits), flying C (3 hits), Shippu Ken, flying C (3 hits), Shippu Ken, standing D (2 hits), standing D (2 hits), Hisho Nishirin Zan

- (MAX, close) flying C (small fast jump, multi-hits), flying C (small fast jump, multi-hits),etc... (Infinite)

Bannière bouton