KASUMI TODO

Kasane Ate

↓ ↘ → + A / C


Air Kasane Ate

during jump, ↓ ↘ → + A / C


Haku Zanto

↓ ↙ ← + A / C


Messhin Muto

← ↙ ↓ ↘ → + B 


Sassho Iinshuu

← ↙ ↓ ↘ → + D 

Super Kasane Ate

↓ ↘ → ↓ ↘ → + A / C

Muka de Tatami

← ou → +C


Katatsumuri Gake

← ou → +D


Tatsumaki Souda

→ ↘ ↓ ↙ ← + C

- flying C (2 hits), standing C/D, Kasane Ate (A)

- flying C (2 hits), Air Kasane Ate

- Crossup C, standing C, Tatsumaki Souda, flying CD

- Crossup C, standing C, Tatsumaki SoudaAir Kasane Ate

- (Opp. cornered) flying D, standing C, dash in, standing C (x3)

- (Low Life, Opp. cornered) Super Kasane Ate, Super Kasane Ateflying CD

Bannière bouton