SIE KENSOU

Ryuu Ren Ga Shinryu

← ↓ ↘ → + A

 

Ryuu Ren Ga Tenryu

← ↓ ↘ → + C


Chou Kyuu Dan

 ↓ ↙ ← + A / C

 

Ryuu Soho Geki

during jump, ↓ ↙ ← + A / C


Ryuu Gaku Sai

← ↓ ↙  + B / D

Shin Ryuu Sehio Re Kyaku

↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ←  + B


Shin Ryuu Tenbu Kyaku

↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ←  + D

Hakkei

← ou → + C

 

Tomoe Nage

← ou → + D

- flying C + standing C + Ryuu Ren Ga Shinryu

- Crossup D + standing B + Ryuu Gaku Sai

- Crossup D + standing B + Chou Kyuu Dan

- Crossup C, standing A, Ryuu Ren Ga Tenryu

- (opp. cornered) ducking C, Chou Kyuu Dan (C)

- (away, opponent cornered) Chou Kyuu Dan (A), dash in, ducking C, Ryuu Ren Ga Shinryu

Bannière bouton