MAI SHIRANUI

Musasabi no Mai

↓  ← + A / C

 

Air Musasabi no Mai

during jump, ↓  ← + A / C


Ka Cho Sen

↓ ↘ → + A / C


Ryu En Bu

↓ ↙ ← + A / C

 

Hisho Ryuu Eijin

→ ↓ ↘ + B / D


Hissatsu Shinobibatchi

← ↙ ↓ ↘ → + D

Cho Hissatsu Shinobibatchi

↓ ↙ ← ↙  ↘  + B / D

Shiranui Gourin

← ou → + C


Kaze Kuruma Bonshi

← ou → + D


Yumezakura

during jump, ou ← ou ↓ + C / D

- flying C, ducking B, Musasabi No Mai

- flying D, ducking A, Ryu En Bu

- flying C, standing C, Ryu En Bu (C)

flying D, standing C, Hissatsu Shinobibatchi

- (away) Ka Cho Sen (A), Hissatsu Shinobibatchi (D)

- (opp. cornered) flying D, ducking C, Hisho Ryuu Eijin (D)

- (MAX) flying C, standing C, Cho Hissatsu Shinobibatchi

- (MAX) flying D, ducking C, Cho Hissatsu Shinobibatchi

- (MAX + Low Life) Crossup D, ducking C, Cho H. Shinobibatchi

Bannière bouton