HOUOH

Kishin Zan

←  ↓ ↘ → + A/B

Renei Zan

↓ ↘ → + A/B (up to 2 times)

 

Kusen Koh

←(2sec) → + A/B

 

Chiretsu Zan

←(2sec) → + C/D

 

Houoh Tenbu

↓(2sec)  + C/D

Body Slam

← ou → + B

 

Palm Blast

← → ↘ ↓ + B

Haja Reihado

 ↓ ↙ ← → + AB

 

Dainichi Syanasiorai

 ↙ ↓ + AC

 

Muso Tayoken

 ↘ ↓ ↙ ← → ↘ ↓ + AC (weapon only)

D, D, D, D

B, A, B, D

B, A, B, ↓D

- A, B, A, ->C

Super Combo: D, D, A ->B

Bannière bouton