SASUKE

Hisho Getsu

↓ ↘ → + A/B

 

Hisho Ken

→ ↓ ↘ + A/B

Ura Hisho Ken

→ ↓ ↘ + B

(can be performed 2 times)

 

Shoku Kyaku Rasen

↓ ↙ ← + C/D

 

Shoku Kyaku Retsu

during jump, ↓ ↙ ← + C/D

Body Slam

← ou → + B

 

Shoulder Breaker

→ ↘ ↓ ↙ ← + D

Sho Shin Kohu Baku

 ↓ ↓ ↙ ← → + AB

 

Shin Geki Ha

→ ← ↙ ↓ ↘ → + AB

 

Shippu Shin Geki

 → ↘ ↓ ↙ ← ↙ ↓ ↘ → + AC

A, B, C, D (no weapon)

A, B, C, D, D

A, B, B, B

- A, B, B, ->B, ->B

- A, B, C, B, ->B

- D, B, B, B, D

- C, B, BC, B, B

- A, B, C, B, D

Super Combo: A, B, B, B, ->B

Bannière bouton