TENHO

Senmetsu Sho

Press A/B repeatedly

 

Shugoju Retsudan

Hold D, then release

 

Jubaku Fu

↓ ↘ → + A/B

 

Senku Ken

→ ↓ ↘ + A/B

Ura Senku Ken

↓ ↘ → + A/B

(can be performed 2 times)

 

Tenmaen Satsujin

→ ↘ ↓ ↙ ← + A/B

 

Senku Kyaku

↓ ↘ → + C/D

Body Slam

← ou → + B

 

Power Lift

← ↓ ↙ + D

Sho Shin Kohu Baku

Hold A (2sec), then release ↓ ↙ 

 

Senjin Fuha

→ ↘ ↓ ↙ ← → ↓ ↘ + AC

 

Taykio Kuha

↓ ↙ ← ↙ ↓ ↘ → + AB

C, A, ->B, A (no weapon)

- A, B, ->D, ->D (no weapon)

C, C, B, B, ->A, B

A, B, B, B, A, ->B

- A, B, A, B, B

- A, B, C, ->D, ->D (weapon only)

Super Combo: A, B, C, ->D, ->B

Bannière bouton