ANDY BOGARD

Hisho Ken / Geki Ken

↓ ↙ ← + A / C

 

Feint Hisho Ken

 + AC

 

Kuha Dan

← ↙ ↓ ↘ → + B

 

Zanei Ken

(2sec) →  + A / C

Shippu Uraken

↙ → + C

 

Feint Zanei Ken

 + AC

 

Shoryu Dan

→ ↓ ↘ + B

 

Genei Shiranui

during jump, ↓ ↙ ← + D

 

Feint Cho Reppa Dan

↓ + BC


Uchimata

← ou → + C


Hisho Ken

Shoryu Dan

Kuha Dan

 

Cho Reppa Dan

↓ ↙ ← ↙→ + BC

Dan Da Dan

↓ ↙ ← ↙→ + C


- Jumping B, C (before landing), Genei Shiranui, Zanei Ken (A)

- (opp. cornered) Jumping B, C(2hits), A, C, ->C, Zanei Ken(C)

- Jumping C, C, Cho Reppa Dan

- Jumping B, C, A, Shoryu Dan

- Ducking A(x3), C, Kuha Dan

Bannière bouton