WOLFGANG KRAUSER

Blitz Ball

↓ ↙ ← + A / C

 

 Feint Blitz Ball

↓ + AB

 

Leg Tomahawk

↓ ↙ ← + B

 

Phoenix Thrust

← ↙ ↓ ↘ → + C

 

Feint Kaiser Wave

↓ + BC

Knee Thrust

← ou → + C

 

Scum Gale

← ↙ ↓ ↘ → + A

Uppercut Blow

← ← + C

 

Lunar Blow

 → ↘ ↓  ← + B

 

Elbow Drop

opp. knocked down, ↓ + C


Leg Tomahawk

Blitz Ball

Kaiser Wave

←(2sec) + BC

(can be hold)

Gigatech Cyclone

(close to opponent)

360° + C


Deadly Rave

→ ↘ ↓  ← → + A, then A, B, C, B, C, A, B, C

Finish 1                    Finish 2                    Finish 3

                         C                       ← ↓ ↙ + AC           ← ↙ ↓ ↘ → + AC

- (opp. cornered) Jumping B, A (before landing), A, A, ducking A, Deadly Rave, Finish

- (close) C, C, ↘C, Leg Tomahawk

- Jumping B, A (before landing), ducking A (x2), Blitz Ball (Low)

- Jumping C, A, C, Blitz Ball

- Jumping C, A, ducking B, C

- (corner, opp. jumping) Kaiser Wave, Scum Gale, Elbow Drop

(opp cornered) Jumping C, C(x2), Phoenix Thrust

Bannière bouton