XIAN FEI

Nanpa

↓ ↘ → + A / C

 

Ten Poh Zan

→ ↓ ↘ + B

 

Zen Chuoh

↓ ↘ → + B

Kanku

↓ ↘ → + B

Shin Saiha

↓  ← + B

 

Low Counter

A, then  (when about to get hit)


 Mid Counter

A, then  (when about to get hit)


High Counter

A, then  (when about to get hit)

 

Feint Tatetsujin

 + AC

Ryokuchi Koen

← ou → + C


Nanpa

Tenpo Zan

Low/Mid/Hi Counter

Tatetsujin

→ ← ↙ ↓ ↘  + BC

Chou Pai Long

C, → ↙ → +AB (x2)

Majinga

close, 360° + C


- A(x4), →A

- A, C, A, C

- Overhead C, A, C, Tatetsujin

- (from back plane) AB, C, Nanpa (C)

- ducking A, A, ducking B, C

- Jumping C, A, C, A, Nanpa

- Jumping A, B (before landing), A, B, Ten Poh Zan

- C, Dashing A (get away from a corner)

- AB, Zen Chuoh, Kanku, Shin Saiha

- (opp. cornered) Overhead B, B, B, Nanpa, Ten Poh Zan

- (from back plane) D, Majinga

Bannière bouton