BASARA


Ground Slash

↓ ↘ → + Slash


Airborne Slash

during jump, ↓ ↘ → + Slash

 

Stabbing Feet

during jump, ↓ + D


Soul Sucker

↓ ↙ ← + D


Shadow Sticher

→ ↘ ↓ ↙ ← + Slash

 

Soul of the Beast

← ↘ ↓ ↙ + C

Ground Slash

↓ ↘ → + Slash


Airborne Slash

during jump, ↓ ↘ → + Slash

 

Stabbing Feet

during jump, ↓ + D


Shadow Sucker

↓ ↙ ← + D


Shadow Exit

 ↙ ↓ ↘ + Slash

 

Shadow Feint

→ ← → + A/B/C/D


Shadow Dance Payback

(Disarm Slash)

  ↙ ↓ ↘ → ← + AB

Shadow Dance Dream Pull

(Disarm Slash)

  ↙ ↓ ↘ → ← + BC


Pulling/Pushing Guard Crush

← ou → + C

 

Friendly Rip

← ↙ ↓ ↘ → + A

Pulling/Pushing Guard Crush

← ou → + C

 

Friendly Rip

← ↙ ↓ ↘ → + A


- Jumping up C, Shadow Dance Payback

- Jumping C, -> B, Ground Slash

- ducking D (x8)

- Jumping C, Close B, ducking D

- (opp. cornered) Shadow Exit, Stabbing Feet, air C

ducking D (x8)


Bannière bouton