DANDY-J

Hissatsu Rope

↓ ↘ → + A / B (high) C/D (low)

 Ren Hai Hanabi      Gouin Tekiatsu

     A/B(C/D)              ← + A/B(C/D)

Taifuu Mouda

360° + A/B (C/D) - after G.T only


Air Hissatsu Rope

during jump, ↓ ↘ → + A / B

 Ren Hai Hanabi      Gouin Tekiatsu

   A / B                    ← + A / B

Taifuu Mouda

360° + A/ B - after G.T only

 

Kyou Ijin Tei Hatsu Hi

 → ↓ ↘ + A / B

 

Ranpuu Nage

↓ ↙ ← ↓ ↙ ← A / B


Natsumi Nage

↓ ↙ ← ↓ ↙ ← C / D

DOKI-DOKI MOVES

Kyou Ten Dou Chi Ginga

↓ ↘ ↘ ↓ ↙ ← + AB

Dai Yourou Sendei Ken

→ ← → ←  + AB

Dandy-J Barami Sendai

(Super Mode)↓ ↘ → ↓ ↘ → + AB

HARA-HARA MOVE

Tai Shoumetsu Ryuushi

↓ ↓ + AB / CD

 

WAKU-WAKU MOVE

Joushi Kashi Ten Nage

(close) → ↘ ↓ ↙ ← + D


Banmotsu Gou Soku Kyuu

← or → + B


Air Banmotsu Gou Soku Kyuu

during jump, ← or → + B

- Jumping D, standing A (x2), Dandy-J Barami Sendai, Pursuit

- Natsumi Nage, jumping D, standing A (x3)

- (Super Mode) Ranpuu Nage, Dashing A (x3) /Ranpuu Nage hits/ dashing A (x3), Dandy-J Barami Sendai

- (Super Mode) Natsumi Nage, Jumping D, standing A (x4) /Ranpuu Nage hits/ jumping D

Bannière bouton