Pirate Ship Blast

↓ ↘   + A


Shark Knuckle

(2 sec) + A

 

Spiral Kick

 (2 sec) + B


Shark Upper

(2sec)↑ + A

 

Hyper Dash Kick

 ↘ ↓ ↙ ← + B

Pirate Throw

← or → + A

 

Face Slap

← or → + B

- jumping HK + standing LP (x3) + standing HP

- jumping HK + standing LK + standing HP + Spiral Kick

LEGENDE


LP = LIGHT PUNCH (tap A)

HP = HEAVY PUNCH (depress A)

LK = LIGHT KICK (tap B)

HK = HEAVY KICK (depress B)

JUMPING = en l'air

DUCKING = baissé

STANDING = debout

Bannière bouton