RASPUTIN

Fireball

↓ ↘   + A


Air Fireball

during jump, ↓ ↘  + A


Axel Spin

↓ ↙ ← + B

Giant Squeeze

→ + A / C

- standing LK + standing HK + standing HP

- (opp. cornered) Air Fireball + standing LK + Axel Spin

LEGENDE


LP = LIGHT PUNCH (tap A)

HP = HEAVY PUNCH (depress A)

LK = LIGHT KICK (tap B)

HK = HEAVY KICK (depress B)

JUMPING = en l'air

DUCKING = baissé

STANDING = debout

Bannière bouton